Hoe zit het met de samenwerking tussen scholen en bedrijven in Noord-Nederland? Vanuit welke behoefte werken scholen samen met bedrijven en wat kunnen scholen en bedrijven van elkaar leren? In opdracht van Platform Talent voor Technologie inventariseerde Bètapunt Noord de mate waarin basisscholen en bedrijven in Noord-Nederland elkaar weten te vinden en hoe ze elkaar aanvullen.

Om hiervan een beeld te krijgen organiseerden de projectleiders van Bètapunt Noord verschillende netwerkbijeenkomsten. Ook waren zij aanwezig bij enkele grote techniekevenementen. Tijdens deze bijeenkomsten verzamelden zij informatie om antwoord te kunnen geven op de onderstaande vragen:

  • Vanuit welke behoefte willen basisscholen samenwerken met bedrijven?
  • Wat kunnen bedrijven voor basisscholen betekenen?
  • Wat willen basisscholen leren van bedrijven?
  • Wat kunnen bedrijven leren van basisscholen?
  • Welke voorbeelden van succesvolle samenwerkingen tussen scholen en bedrijven zijn er al?

Vanuit welke behoefte basisscholen willen samenwerken met bedrijven

De behoefte die scholen voelen om samen te werken met bedrijven hangt samen met de visie van de school. Scholen die bij de netwerkbijeenkomsten aanwezig waren en aangaven al samen te werken met bedrijven hebben een visie waarin betekenisvol leren centraal staat en waarbij er een sterke verbinding wordt gelegd met de omgeving. Ook scholen die brede talentontwikkeling in hun visie hebben opgenomen, werken vaak samen met bedrijven. Andere scholen gaven aan incidenteel samen te werken met bedrijven, bijvoorbeeld gekoppeld aan specifieke lessen of thema’s of als onderdeel van een overkoepelend project dat op bestuursniveau voor alle scholen wordt geregeld.

Wat kunnen bedrijven voor basisscholen betekenen

Uit de gesprekken kwam naar voren dat bedrijven scholen kunnen helpen met een themagericht aanbod op maat, gekoppeld aan wereldoriëntatie en waarbij de focus ligt op brede talentontwikkeling.

Bedrijven kunnen bijdragen aan een rijke leeromgeving. Scholen geven aan dat grotere samenwerkingsprojecten, waarbij leerlingen bedrijven kunnen helpen bij het oplossen van een realistische vraag of probleem, goed werken.

Basisscholen geven aan dat bedrijven een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs door het sponsoren van initiatieven en evenementen zoals Techniek Tastbaar, Technolab SWF en de Weekendschool. Deze evenementen en initiatieven dragen eraan bij dat leerlingen zich beter kunnen oriënteren op een vervolgstudie en de keuze voor een beroep.

Wat willen basisscholen leren van bedrijven

Scholen weten niet goed hoe ze met bedrijven in contact moeten komen. De mogelijkheid om dit via een brancheorganisatie te doen was voor veel scholen een eye-opener. Scholen willen van bedrijven informatie en voorlichting krijgen over technische beroepen. Ze willen leren over hoe het product van een bedrijf precies wordt gemaakt of hoe een bepaalde dienst wordt geleverd. Basisscholen willen ook dat zowel jongens als meisjes inspirerende rolmodellen krijgen te zien voor een baan in de technische sector.

Wat kunnen bedrijven leren van basisscholen

Bedrijven kunnen van basisscholen leren hoe ze kinderen enthousiast kunnen maken voor een technische opleiding en een baan in de techniek. Wanneer bedrijven in gesprek gaan met scholen ontstaan er vanzelf ideeën om bedrijven op een zinvolle manier bij het onderwijs te betrekken.

Bedrijven geven wel aan dat basisschoolleerlingen voor hen een nieuwe doelgroep zijn en dat ze behoefte hebben aan ondersteuning bij het ontvangen en begeleiden van deze groep.

Voorbeelden van bestaande succesvolle samenwerkingen tussen scholen en bedrijven in Noord-Nederland:

 

De projectleiders waren aanwezig bij Arbeidsmarktplatform Súdwest-Fryslân in Sneek, Inno-Future Emmen en het Innovatiefestival Midden-Groningen. Samen met Technolab Sneek zijn er netwerkbijeenkomsten georganiseerd in februari en maart. De bijeenkomst van maart is in verband met covid-19 verplaatst naar een later, nog te bepalen, moment dit jaar. Tijdens Inno-Future Emmen zijn met verschillende deelnemers één-op-ééngesprekken gevoerd over de samenwerking tussen scholen en bedrijven. Ook waren er deelnemers die over dit onderwerp een digitale vragenlijst hebben ingevuld. Aan de deelnemende scholen en bedrijven van het Innovatiefestival Midden-Groningen zouden dezelfde vragen telefonisch voorgelegd worden. Door covid-19 is het niet gelukt de scholen en bedrijven te bellen. Zodra dit kan, zal de vragenlijst digitaal onder de scholen en bedrijven in Midden-Groningen worden verspreid.