VPCBO-C schrijft in haar strategisch beleidsplan 2014 – 2018 het volgende over haar visie op onderwijs:
Scholen ontwikkelen hun eigen onderwijsconcept binnen vastgestelde kaders;
Kaders zijn: KIND CENTRAAL, AANSLUITEND BIJ INDIVIDUELE LEERSTRATEGIE EN LEEFOMGEVING, TALENTENGERICHT
Na de komst van de Plusklas (Manifesto) is ons volgende doel techniekonderwijs een volwaardige plaats te geven in het lesprogramma.
Kernpunt van ons onderwijs is kinderen te stimuleren tot onderzoekend leren. Onderzoeken en ontwerpen zijn werkvormen waarmee verschillende doelen beoogd worden. Enerzijds leren kinderen (onderzoeks- en ontwerp-) vaardigheden, zoals goed waarnemen, vragen stellen, experimenten opzetten/uitvoeren, voorspellingen doen, problemen verkennen en verwoorden en oplossingen bedenken en beoordelen.
Als een rode draad hier doorheen worden leerlingen gestimuleerd om kritisch te zijn, onder meer door hen uit te dagen vragen te stellen over dingen die ze willen weten en op elkaars beweringen en oplossingen te reageren.
Door aan te sluiten bij Bètapunt Noord kunnen wij een duidelijk stap vooruit zetten.