In schooljaar 2018/2019 konden basisscholen in Noord-Nederland via de regeling ‘Innovaties in de klas’ bij Bètapunt Noord een financiële bijdrage aanvragen om het wetenschap- en techniekonderwijs beter te integreren in het lesprogramma. Ook bestaande initiatieven konden met een financiële bijdrage verder ontwikkeld worden. Alle scholen die een bijdrage uit de regeling ontvingen gaven ieder op hun eigen manier invulling aan wetenschap en techniek. W&T in de klas kan op meer dan honderd manieren!

OBS De Linderakkers

OBS De Linderakkers maakte een inventarisatie van alle techniekmaterialen die op school aanwezig waren. Vervolgens maakte de school een aanschafplan voor nieuwe materialen. Met de bijdrage uit de Innovatieregeling schafte de school nieuwe techniekmaterialen aan voor alle groepen, aanvullend op het al aanwezige materiaal en aansluitend bij de W&T-lessen die er in de ateliers en in de klassen worden gegeven. In de onderbouw worden de materialen dagelijks gebruikt, in de hogere groepen wekelijks. De leerkrachten waren blij verrast toen bleek dat de leerlingen veel zelfstandiger met de materialen konden werken dan verwacht. Een keer uitleggen bleek genoeg. De kinderen konden daarna zelf aan het werk. Tijdens de opdrachten hielpen ze elkaar en maakten ze gebruik van elkaars kwaliteiten. De volgende stap die de school wil zetten is het verbinden van de W&T-activiteiten aan de zaakvakken.

OBS De Poolster

Op OBS De Poolster hebben ze een heus ontdeklab vol met W&T-materialen. Iedere dinsdagochtend gaat een klas in het ontdeklab aan het werk met een specifiek onderwerp. Na deze les krijgen de leerlingen enkele ontdekkisten mee met opdrachten voor in de klas. Deze opdrachten hebben een relatie met de les in het ontdeklab. Zo komt W&T ook de klassen binnen.

De kennis die de leerkrachten van De Poolster hebben opgedaan willen ze graag delen met collega’s van andere scholen. Tijdens een onderwijsdag van het eigen schoolbestuur hebben enkele leerkrachten een workshop gegeven. Tevens is de school bereid om de materialen uit het ontdeklab uit te lenen aan andere scholen. Er wordt op dit moment gewerkt aan het opzetten van een uitleenservice.

De financiële bijdrage uit de regeling Innovaties in de klas heeft de school gebruikt voor het aanschaffen van materialen voor het ontdeklab waaronder een werkbank, een opberg- en uitleensysteem voor materialen en uitlegkaarten en screencasts om het ontdeklab voor leerlingen nog toegankelijker te maken. In de toekomst wil de school, naast de al bestaande plusklas, ook een praktijkklas starten voor kinderen die bij voorkeur met hun handen werken.

CBS De Borgstee

De leerkrachten op CBS De Borgstee verzorgen al enkele jaren W&T-lessen in de groepen 5 t/m 8. Graag willen ze de lessen uitbreiden naar de onderbouw. De school heeft binnen de regeling Innovaties in de klas geld aangevraagd voor de aanschaf van W&T-materialen voor de onderbouw. Daarbij hebben ze gezocht naar materialen die ook in de wereld van volwassenen te vinden zijn. Door kinderen bijvoorbeeld te laten experimenteren met tandwielen krijgen ze kennis over aandrijving. Door ze vervolgens gebruiksvoorwerpen te laten onderzoeken waarin tandwielen zijn verwerkt (bijvoorbeeld een fiets, een klok of een blikopener) leggen ze de link met wetenschap en techniek in hun eigen omgeving.

De school heeft ook het programmeeronderwijs een boost gegeven door allerlei uitdagende materialen aan te schaffen. Op CBS De Borgstee leren de kinderen nu de basisbeginselen van het programmeren met Bee-bots en Blue-bots, LEGO We Do en LEGO Mindstorms, Micro bits en Scratch

OBS De Zandloper

OBS De Zandloper schakelde De Knutselkeet in voor een teach the teacher traject. De school zette deze mobiele werkplaats vol materialen en gereedschap in om een impuls te geven aan de leerlijn Techniek-Beeldend. De Knutselkeet heeft negen keer op het plein gestaan. In overleg met de leerkrachten zijn er lessen uitgevoerd voor onder-, midden- en bovenbouw uit de leerlijn Techniek-Beeldend. De lessen sloten aan bij het thema waar de leerlingen in de klas over werkten. Ook de leerkrachten deden mee met de lessen in De Knutselkeet. Van de begeleider kregen zij tips en adviezen over hoe zij in de klas zelf een dergelijke les zouden kunnen geven.

In de periode tussen de lessen van De Knutselkeet gaven de leerkrachten een les uit de leerlijn Techniek-Beeldend in de klas. Ervaringen en vragen wisselden zij uit met de begeleider van De Knutselkeet tijdens overlegmomenten of via de e-mail.

De school heeft gereedschap aangeschaft om de lessen in volgende schooljaren te kunnen voortzetten.

CBS De Til

CBS De Til heeft een aanvraag gedaan binnen de regeling Innovaties in de klas om digitale geletterdheid een impuls te geven. Het team is door Basicly begeleid en heeft daardoor alle vier de domeinen van digitale geletterdheid leren kennen. Het gaat daarbij om ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking.

Het team heeft zich georiënteerd op hoe de verschillende domeinen zijn te koppelen aan vakken die al worden gegeven en welke materialen erbij zouden passen. De financiële bijdrage uit de regeling Innovaties in de klas heeft de school gebruikt om het Codevaardig-alles-in-1-pakket aan te schaffen, bestaande uit het Codevaardig lesabonnement, de Dash & Dot materiaalkist, Bee-bot, Bee-bot materialen, Dash & Dot Wonderpack en de Launcher. De materialen zijn inzetbaar van groep 1 t/m 8. Met behulp van leskaarten kunnen leerlingen zelfstandig met de materialen aan de slag.

Het materiaal is inmiddels naar tevredenheid in gebruik genomen. De school hanteert de visie dat werken met dit materiaal van leerkrachten vooral een open houding vraagt. Leerkrachten hoeven niet zelf te kunnen programmeren maar zijn wel bereid om samen met de leerlingen op onderzoek uit te gaan vanuit een nieuwsgierige basishouding.

De leerkrachten merkten dat de interesse voor de digitale vaardigheden bij leerlingen groot is en dat de interactie tussen de leerlingen hierdoor als vanzelf gestimuleerd wordt. Oudere kinderen helpen jongere kinderen en jongere kinderen kijken bij oudere kinderen de kunst af.

De school beschikt inmiddels over een doorgaande leerlijn voor programmeren Een doorgaande leerlijn voor computational thinking is in grote lijnen klaar. Deze wordt in het komende schooljaar verder uitgewerkt, op zo’n manier dat alle domeinen van digitale geletterdheid erin terug komen.

Bekijk meer voorbeelden