Voor scholen of besturen die innovatieve ideeën hebben op het gebied van W&T geeft Bètapunt Noord voor de tweede keer de mogelijkheid om mee te doen aan de subsidieregeling Innovaties in de klas. Voor Noord-Nederland is er weer € 30.000 beschikbaar. Scholen of besturen kunnen binnen deze regeling maximaal € 4.000 aanvragen. Scholen die in 2018 via deze regeling reeds subsidie ontvingen, kunnen niet weer een aanvraag doen.

Met deze regeling beoogt Bètapunt Noord scholen te ondersteunen die op het gebied van W&T:

  • of samenwerking zoeken met het voortgezet onderwijs;
  • of samenwerking zoeken met bedrijven;
  • of relaties leggen met wereldoriëntatie, basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen), of computational thinking (bijv. programmeren);
  • of wetenschap en techniek in de onderbouw van de basisschool willen versterken.

Voorwaarden

Scholen of besturen die in aanmerking willen komen voor deze regeling:

  • tonen aan dat W&T is geïmplementeerd in het schoolprogramma (bijvoorbeeld middels bewijsstukken als citaat uit schoolplan en/of samenvatting plan van aanpak);
  • matchen het aangevraagde bedrag met een gelijk bedrag (in euro’s, uren of een combinatie daarvan) en sturen een begroting en een toelichting mee waaruit blijkt hoe het subsidiebedrag zal worden ingezet. (Bijvoorbeeld: aanschaf materiaal, ontwikkeling, scholing, excursies of een combinatie van verschillende activiteiten);
  • implementeren de nieuwe aanpak uiterlijk in schooljaar 2019/2020.
  • zorgen dat de nieuwe aanpak breed gedeeld wordt middels een presentatie tijdens een Bètapunt Noord W&T-café en een nieuwsbericht op de website van de school.

Aanvraag insturen

Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 18 januari 2019. Alle scholen of besturen ontvangen voor 1 maart 2019 bericht over een toe- of afwijzing. U kunt de aanvraag per e-mail sturen naar:
secretariaat@betapuntnoord.nl, onder vermelding van Regeling innovaties in de klas.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinatoren van Bètapunt Noord:
Grietha de Boer (coördinator Groningen), grietha.deboer@betapuntnoord.nl, 06 531 61 836
Helmar Rouwenhorst (coördinator Drenthe), h.rouwenhorst@betapuntnoord.nl, 06 482 50 285
Anke Postma (coördinator Friesland), anke.postma@betapuntnoord.nl, 06 127 43 321